15. januarja, 2023

Projekt zapolnjuje praznino, ki je nastala ob osamosvojitvi Slovenije, ko je s prenehanjem delovanja oziroma reorganizacijo zveze Partizan Slovenije, takratne krovne organizacije na področju športne rekreacije, kar nekaj društev ostalo brez prave programske povezanosti na nacionalnem področju. Tudi znotraj društev so se dogajale različne spremembe v vodstvenih strukturah, pri spremembi imen in nenazadnje pri športnih programih.

Po letu 2000 letu so se razmere v mnogih društvih ustalile in prihaja do tega, da vedno več prebivalcev Slovenije načrtuje in izvaja redno splošno telesno aktivnost, ki se navezuje na slovensko sokolsko športno dejavnost, ki ima korenine v bogati društveni dejavnosti sokolov. Vsekakor so to programi splošne telovadbe (STV), ki po revitalizaciji dajejo dobre rezultate. To je tudi razlog, da zasnova vadbenega programa ostaja enaka in se dopolnjuje glede na lokalni interes in specifične potrebe vadečih.

Splošna telovadba je dejavnost razvijanja psihomotoričnih sposobnosti.

Pri mlajših kategorijah in mladostnikih, temelji predvsem na razvijanju osnovnih motoričnih elementih kot so: skoki, preskoki, lazenje, plazenje, plezanje, gibanja okoli svojih osi in kasneje osnovni elementi športne gimnastike. Pri starejših kategorijah pa splošna telovadba temelji na sistemu gimnastičnih vaj, ki zagotavlja boljše delovanje skeletnega in mišičnega sistema in omejuje nastajanje obolenj lokomotornega aparata.

Kot pomembna psihološka komponenta v razvoju vsakega posameznika, prinaša splošna telovadba velik napredek na področju vzgoje in samodiscipline in hkrati prijetno druženje s pozitivnimi emocijami ter občutek delovanja in pripadnosti določeni skupini.

CILJNE SKUPINE

V tem času se je pokazalo, da lahko zaenkrat STV programi uspešno delujejo v naslednjih starostnih kategorijah:

 • Starši z otroki
 • Cicibanke in cicibani
 • Deklice in dečki
 • Mlajše članice
 • Starejše članice
 • Starejši člani
 • Starostniki

Vemo namreč, da ima večina društev vsaj dve od zgoraj navedenih kategorij.

NALOGE PROJEKTA STV

 • izboljšanje motoričnih in psihofizičnih sposobnosti,
 • z aerobno vadbo želimo vplivati na kardiovaskularni sistem in s tem izboljšati in obogatiti način življenja,
 • ohranjanje in pospeševanje zdravja,
 • s telesnovzgojnimi dejavnostmi prispeva k vsestranski vzgoji otrok,
 • seznanjanje z vajami in med igro z, ob in na orodjih sistematično razvijanje gibalne sposobnosti otrok,
 • zagotavljanje normalne rasti in razvoja otrok kot tudi razvoja organov in njihovih funkcij
 • razvijanje orientacije v prostoru,
 • spoznavanje osnovnih gimnastičnih prvin na orodjih; vadba prilagojena starostnim zahtevam..ter sposobnostim posameznika,
 • zgodnje vključevanje otrok v sistematično.športno vzgojo, poglablja čustveno povezanost staršev in otrok,
 • obojestranska aktivnost- staršev in otrok, kar prispeva tudi k boljšemu medsebojnemu razumevanju;

METODE DELA

Projekt splošne telovadbe predstavlja trenutno najmanj zahtevno obliko z vidika obvladovanja elementov s področja športne gimnastike, zato je prirejen za široko uporabo v vseh starostnih kategorijah.

S strokovnimi sodelavci društev, bomo organizirali interne seminarje, kjer bomo na podlagi praktičnih izkušenj program dodelali in ga še bolj poenotili. Podajanje novih znanj in izmenjava mnenj med strokovnimi sodelavci, bo potekala predvidoma vsake tri mesece. Na željo posameznih novih društev, bodo snovalci programa lahko sodelovali pri pripravi in izvedbi ure, tudi v matičnih telovadnicah društev.

Kategorija: Projekti