szs razpis za 2024
27. oktobra, 2023

RAZPIS za sofinanciranje stroškov izvajanja rekreativnih programov za zdravje v letu 2024 v vseslovenskem športnem gibanju pod sloganom  S ŠPORTOM JE ŽIVLJENJE LEPŠE.

Kako lahko tudi sami postanete del Sokolske zveze Slovenije si lahko ogledate na strani Vpis v SZS.

SZS bo v letu 2024 svojim društvom in njihovim podizvajalcem subvencionirala stroške rekreativne vadbe za naslednje vseslovenske programe v okviru gibanja S športom je življenje lepše:

 • Sokolske športne akademije
  • Sokolske športne akademije: so množične promocijske brezplačne javne prireditve na katerih sokolska in ostala društva zveze prikazujejo društvene programe z namenom povečevanja vpisa v društvene vadbene programe in predstavitve sokolsko-športnega gibanja v lokalnem in širšem vseslovenskem prostoru.
 • Sokolski zleti
  • Sokolski zleti: so množične promocijske brezplačne javne prireditve na katerih sokolska in ostala društva zveze obeležujejo svoje obletnice delovanja in prikazujejo društvene programe z namenom promocije in predstavitve sokolskega gibanja in temeljnih sokolsko-telovadnih vrednot; zleti so lahko organizirani na lokalni, regijski in na državni ter mednarodni ravni.
 • Nacionalna sokolska športna šola-NSŠŠ Miška ELI
  • Nacionalna sokolska športna šola-NSŠŠ Miška ELI:  organizirana redna vadba predšolskih otrok med 2 in 8 letom starosti, po določenem vadbenem programu po vadbeni knjižici Miške Eli; po izvedbi celoletnega programa, v trajanju najmanj 60 ur letno, udeleženci prejmejo medalje in priznanja Miške ELI; program sestavljajo osnovni elementi splošnih gimnastičnih prvin.
 • Sokolček – športam sem čil
  • Sokolček – športam sem čil: organizirana redna vadba, ki traja najmanj 60 ur letno; namenjena je otrokom v starosti med 8 – 17 letom starosti; vadbo sestavljajo osnovne gimnastične prvine in ostale gibalne veščine, ki prepomorejo k celostnemu razvoju otrok.
 • Voda za vse
  • Voda za vse:  organizirani tečaji plavanja in vodni športni tabori, kjer se izvajajo vodni športi pod strokovnim vodstvom ustrezno usposobljenih športnih delavcev in profesorjev športne vzgoje.
 • Čili starostniki (Senior FIT)
  • Čili starostniki (Senior FIT):  redna celoletna rekreativna vadba za zdravje starostnikov in starejših oseb v trajanju najmanj 60 ur letno; vadba je organizirana po homogernih skupinah z namenov izboljšanja funkcionalnih sposobnosti starostnikov.
 • Splošna telesna vadba STV
  • Splošna telesna vadba STV: organizirana splošna telesna rekreativna vadba za zdravje odraslih in družin, ki traja preko celega leta v trajanju najmanj 60 ur; vadbeni programi so sestavljeni iz različnih športnih oblik in vsebin.
 • Vključevanje vseh
  • Vključevanje vseh: različne oblike celoletnih vadbenih programov za osebe z omejenostmi v gibanju, vidu, sluhu, ……); vadba se izvaja v obsegu najmanj 60 ur letno, vodijo joustrezno usposobljeni strokovni delavci in prof. športne vzgoje.
 • Zimske športne radosti
  • Zimske športne radosti: različne oblike zimsko športnih taborov v naravi, program vadbe sestavljajo različni zimski športi.
 • Sokolček v naravi
  • Sokolček v naravi: različne oblike športnih aktivnosti v naravi, ki trajajo preko celega leta.

Soglasja in izjave za prijave programov:

Sokolske športne akademije

Sokolski zleti

Nacionalna sokolska športna šola-NSŠŠ Miška ELI

Sokolček – športam sem čil

Voda za vse

Čili starostniki (Senior FIT)

Splošna telesna vadba STV

Vključevanje vseh

Zimske športne radosti

Sokolček v naravi

Tako kot pretekla leta je k vlogi na Javni razpis Fundacije za šport 2024 potrebno priložiti Izjave podizvajalcev kot obvezno prilogo. Letošnji obrazec je spremenjen, vključuje namreč tudi navedbo in podpis strokovnega kadra, ki bo program izvajal. Strokovni delavci morajo biti vpisani v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu. Za vsak program je pripravljena posebna izjava.

!!! Pomembno! Tudi v letošnjem letu je potrebno v vlogi v opisu programa vključiti nekaj podrobnosti o izvedbi programa s podizvajalci, zato vas prosimo, da nam poleg Izjave podizvajalcev posredujete tudi izpolnjene tabele Opis programa podizvajalca. Društva in zveze se lahko vključite v več programov SZS. Prav tako lahko v en program prijavite več dogodkov. V razpis se lahko vključijo zgolj programi, ki so za končnega uporabnika brezplačni.

!!! Novost – pomembno! Poslana Izjava podizvajalca skupaj z izpolnjenimi podatki v dokumentu Opis programa bo letos štela tudi kot prijava na SZS programe za leto 2024. To pomeni, da vam aprila, ko bomo skladno z Letnim delovnim načrtom zveze formalno objavili razpise za sodelovanje na naših programih, prijave ne bo potrebno ponovno pošiljati. Nujno pa je, da izpolnete vse potrebne obrazce.

Prijazno vas prosimo, da nam izpolnjene in podpisane Izjave podizvajalcev ter izpolnjene tabele Opis programa podizvajalca z vsemi podatki pošljete skenirano po e-pošti na naslov szs@sokolska-zveza.si ali po navadni pošti na naslov CESTA 24. JUNIJA 23, 1000 LJUBLJANA
SZS@SOKOLSKA-ZVEZA.SI, in sicer najpozneje do nedelje, 5. 11. 2023.

Kategorija: Razpisi