Nacionalna sokolska športna šola
15. januarja, 2023

Vseslovenski rekreativno – tekmovalni program “NACIONALNA SOKOLSKA ŠPORTNA ŠOLA” (v nadaljevanju NSŠŠ) izvajamo s ciljem, da se z novimi, inovativnimi in vsebinsko bogatimi programi izvede popularizacija športa in redne športne vadbe s pomočjo osnovnih gimnastičnih aktivnosti.

Program temelji na pozitivnem odnosu do športa in domoljubja med mladimi v Sloveniji in med zamejskimi Slovenci. Težišče vadbe in vadbenih programov je postavljeno na osnovo bogate slovenske sokolsko-športne tradicije in pomenu pozitivnega odnosa do narodne identitete in zdravega načina življenja s pomočjo redne športne vadbe.

NSŠŠ je izviren vseslovenski športni projekt, ki bazira na treh med seboj logično vsebinsko povezanih gimnastičnih programov, ki se medsebojno programsko in strokovno prepletajo in nadgrajujejo:

1. program MIŠKA ELI – predšolski otroci
2. program SOKOLČEK – nižji razredi OŠ
3. program POKAL SOKOL – višji razredi OŠ in dijaki ter študentje.

NSŠŠ vodijo ustrezno usposobljeni strokovni kadri (vaditelji, trenerji, športni učitelji in profesorji športne vzgoje), ki prihajajo iz uveljavljenih športno-gimnastičnih športnih društev: ŠD Sokol Bežigrad, Narodni dom Ljubljana, TD Sokol Brežice, Telovadno društvo Partizan Renče, TD Partizan Pobrežje-Maribor, ŠD Brezovica, ŠD Žužemberk…

Vadeče stimuliramo k redni vadbi z dobro organiziranimi vadbenimi vsebinami in promocijskim podeljevanjem značk in priznanj. Za takšen način dela imamo tudi podporo staršev otrok in lokalnih skupnosti, kjer delujejo društva. Prav tako nas podpirajo tudi vodstva OŠ, ki so posredno vključena v sistem vadbe (telovadnice, informiranje, podeljevanje priznanj).

NSŠŠ smo v letu 2022 izvedli skladno z zastavljenimi cilji in načrtovanim programom izvedbe. V nekaterih lokalnih okoljih zanimanje mladih za gimnastične programe upada, narašča pa zanimanje za vadbo v drugih športnih panogah. Iz tega razloga smo v posameznih lokalnih okoljih povečali število promocijskih nastopov in razširili ponudbo vadbe. Predstavniki iz posameznih društev, vrtcev in šol ter sami starši so bili o dodatnih možnostih seznanjeni večkrat. To se je izkazalo za dobro rešitev, saj je javnost bolj temeljito seznanjena z možnostjo vključitve v vadbo sistema NSŠŠ.

Program NSŠŠ bomo v prihajajočem letu poskušali obdržati na isti strokovni in vsebinski ravni kot v letu 2022. Izbrali smo tudi novega strokovnega koordinatorja (trenerja Mirana Dernikoviča iz ŠD Sokol Bežigrad, ki bo pogal strokovni službi SZS). Ne glede na ekonomsko krizo bomo poskušali program širiti na vsaj tri nove vadbene kraje (Ptuj, Ormož in Ajdovščina). Prepričani smo,da so naša prizadevanja, da s pomočjo zanimivih in všečnih programov športne gimnastike in ostalih športnih aktivnostih ter pozitivnega odnosa do slovenske kulture, dobro vplivamo na mlade generacije Slovencev. Spodbujanje in pravilno razumevanje domoljubja med mladimi preko športa je lahko pomembna dejavnost, seveda je pri tem pomembna pravilna izvedba in navezava na pozitivne moralno-etične vrednote sokolskega športnega izročila.

Projekt “Nacionalna sokolska športna šola 2023″ je za SZS velikega simbolnega pomena, saj z njegovo pomočjo poskušamo celostno vplivati na razvoj otrok in mladine ter celotne družbe. Mlade želimo vsestransko osveščati o pomenu gimnastike, redne športne vadbe nasploh in pozitivne vloge, ki jo je imelo sokolsko športno gibanje na razvoj slovenskega športa in nacionalne identitete.

V letu 2022 je NSŠŠ ponovno uspešno izpolnila svoje zastavljene cilje in v vseh treh programih (Miška Eli za predšolske otroke, Sokolček za nižje razrede OŠ in Pokal Sokol za višje razrede OŠ) pripravila številne zanimive vadbe in vadbene programe, ki so v udeleženi mladini spodbujali redno telesno vadbo in pozitiven odnos do narodne identitete.

Za vodstvo programa:
Estera Savič Bizjak, ŠD Partizan Sevnica
Dr. Ana Kašček Bučinel, TD Partizan Ranče
Pred. Dušan Gerlovič, spec. mng., SZS, Ljubljana.

Kategorija: Projekti