15. avgusta, 2014

Program ABC ŠPORT, ki ga za društva Sokolske zveze Slovenije organizira in koordinira Športno društvo ABC šport, že nekaj let uspešno dopolnjuje in nadgrajuje redne in razširjene športne programe vrtcev, osnovnih šol in na nekaterih področjih tudi srednjih šol. ABC ŠPORT se je iz regionalnega razvil v nacionalni program, ki se vsako leto širi na večje področje, kjer tradicija splošne redne rekreativne vadbe za otroke in mladino še ni močno razvita. Program vodi mag. Peter Škerlj.

Program ABC ŠPORT razvijamo v dveh smereh:

 • Širi se v manjše in bolj odročne sredine s povečevanjem števila strokovnih sodelavcev in s franšiznim načinom uveljavljanja svojega programa v sredinah kjer sicer že izvajajo posamezne športne dejavnosti, vendar nepovezano in brez definiranih vsebinskih ciljev.
 • Glede na izvajanje rednega in razširjenega programa posameznih šol in vrtcev, program ABC ŠPORT ponuja nove vsebine in jih smiselno zaokroža v celostno ponudbo športnih dejavnosti za posamezne starostne stopnje.

Na podlagi dosedanjih izkušenj, pripomb aktivnih otrok in njihovih staršev ter predlogov strokovnih sodelavcev, bomo nadaljevali z dopolnjevanjem ABC programa in sicer:

 • več pozornosti namenili nastopom in internim tekmovanjem, kot dodatnim motivacijskim elementom vadbe,
 • organizirali tudi manjše vadbene skupine, kar bo imelo pozitivne in pa tudi negativne posledice. Pozitivno je, da bomo dosegli še širši krog otrok in mladine predvsem na tistih področjih, ki so zaradi manjšega števila prebivalcev zapostavljena, negativno pa, da bo strošek na vadečega večji,
 • organizirali več za udeležence brezplačnih športnih dejavnosti ob vikendih, npr.: izleti v sredogorje, sejmi rabljene zimske in letne otroške športne opreme…,
 • organizirali predavanja staršem o učinkih športnih dejavnosti na razvoj psihosomatskega statusa njihovih otrok ,
 • uvajanje programov vadbe prilagojenih najmlajšim otrokom, ki v motoričnem razvoju ne morejo slediti povprečni populaciji – Gibalna abeceda,
 • povečevali razpoznavnost naših programov preko medijev in z direktnimi kontakti s starši in šolami ter vrtci.

Z izvedbo programa ABC ŠPORT uresničujemo cilje, ki so skupni različnim športnim organizacijam, Ministrstvu za šolstvo in šport, lokalnim skupnostim ter Sokolski zvezi Slovenije predvsem na področjih:

 • zagotoviti vsem vadečim možnost vadbe različnih športnih panog in ukvarjanje z različnimi športnimi aktivnostmi znotraj celovitega in enotnega sistema,
 • povečanje možnosti kakovostnega športno gibalnega razvoja predšolskih otrok, ki so že sposobni samostojne vadbe,
 • povezovanje nosilcev projektov z lokalno skupnostjo,
 • povezovanje nosilcev projektov – posameznih društev z lokalno skupnostjo,
 • omogočiti in pospeševati specializacijo strokovnih kadrov za delo na področju športne rekreacije mladine,
 • povečanja možnosti kakovostnega športno gibalnega razvoja otrok, ki vadijo v spremstvu svojih staršev,
 • ponuditi šolski mladini kakovostne integralne programe sestavljene iz vseh bazničnih športnih panog in osnovnih oblik gibanja,
 • povezovanje posameznih športnih organizacij, ki nudijo športno rekreativne vsebine za predšolske otroke in šolsko mladino, glede na komplementarnost vsebin njihovih programov.

Eden od ciljev programa ABC ŠPORT je, da vsebinsko dopolni in nadgradi redni in razširjeni program šol in vrtcev v Republiki Sloveniji. Zato v različnih lokalnih okoljih vključuje svoje sicer standardizirane programe v posameznih športnih panogah. Ob vikendih in med šolskimi počitnicami, ko vsebine niso vezane na lokalno okolje pa ABC ŠPORT ponudi za vse otroke in mladostnike skupen program. Vsebine programa ABC ŠPORT temeljijo na naslednjih športnih panogah:

 • splošna vadba,
 • športna gimnastika,
 • akrobatika,
 • plavanje,
 • badminton,
 • tenis,
 • rolanje,
 • smučanje, deskanje,
 • zimovanje,
 • letovanje, taborjenje ipd.

Eden ključnih dejavnikov, ki vplivajo na uspeh projekta, je zagotovitev sodelovanja ponudnikov športno rekreativnih aktivnost (športna društva, športni klubi in njihove zveze in zasebni ponudniki športnih storitev).

Vabljeni k sodelovanju!